Ansöka om miniprojekt – så här gör du

Ansökningsblanketter

Blankett för ansökan om stöd till insatser gällande ”Upptäck din bygd” respektive “Gotlands kyrkogårdar berättar”: Ansökan om stöd

Blankett för slutrapportering och ansökan om utbetalning för genomförd insats inom ”Upptäck din bygd” respektive “Gotlands kyrkogårdar berättar”: Blankett för slutrapportering och utbetalning

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anvisningar till sökande av stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer i närheten: Upptäck din bygd och Gotlands kyrkogårdar berättar – tänk på det här!

Innan ansökan påbörjas, läs igenom nedanstående anvisningar. De finns också att ladda ned som pdf: Anvisningar till ansökan om stöd till miniprojekt

Bra att tänka på när ni förbereder ansökan

1. Sök endast för kostnader upp till angivet maxbelopp. 

2. Egen privat/övrig eller annan offentlig medfinansiering ska inte anges i budgeten. Den ideella insatsen ska inte heller anges i budgeten.

3. Ersättning utbetalas för köpta tjänster men inte för lön till personal.

4. Beviljade projektmedel betalas ut när projektet är genomfört och slutredovisat.

5. Om stöd beviljas kommer ett avtal att upprättas som reglerar genomförandet och villkor för utbetalning av stödet. Av avtalet framgår ansvarsfördelning mellan stödmottagare och Leader Gute samt villkor för beslut.

6. Kommunikation som berör insatser som fått stöd ska märkas med angivna logotyper. Leader Gutes kansli tillhandahåller dessa.

7. Insatser kan kräva tillstånd, beslut, godkännande, dispens, avtal eller lov från annan myndighet, markägare eller på annat sätt berörda, för att få genomföras. Sökande ansvarar själva för att erforderliga tillstånd och avtal upprättas. Vandringsleder kan t.ex. kräva godkännande av samtliga markägare.  Kontakta respektive myndighet vad gäller tillståndsfrågor och andra berörda vad gäller övriga avtal och godkännanden. Om tillstånd eller motsvarande inte behövs, ange gärna detta i ansökan om stöd.

Information om tillståndsplikt för ändring av kyrkliga kulturminnen, se Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland/samhalle/kulturmiljo/kyrkliga-kulturminnen

Kopia på eventuella tillstånd och godkännanden ska skickas till Leader Gute senast vid ansökan om utbetalning.

Reflektera över de horisontella målen i miniprojektet

Leader Gute har satt upp fem stycken horisontella mål/principer som ska genomsyra alla delar av vårt arbete med att genomföra utvecklingsstrategin för lokalt ledd utveckling på Gotland. Sökande ska reflektera över dessa utifrån den tänka aktiviteten. Beskriv sedan hur de berörda principerna beaktas under genomförandet.  Frågorna som ska ställas är:

  • “Har vi tänkt på, och tagit med de här perspektiven så långt som möjligt?”
  • “Kan vi göra något mer för att kommunikation/metoder/upplägg och genomförande/deltagande/uppföljning ska kunna svara bättre mot målen?”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ansökan

1. Sökande ska vara en juridisk person, dvs en organisation eller ett företag med rätten att ingå avtal, äga tillgångar samt ådra sig skulder.

2. Ansökan ska göras inom ett av de två angivna områdena Upptäck din bygd eller Gotlands kyrkogårdar berättar. Information om respektive stöd finns på Leader Gutes hemsida, www.leadergute.se.

3. Beskrivning av planerad insats – här behöver ni ange omfattningen av er aktivitet, t ex ungefärlig längd om det gäller en vandringsstig, antal stenar som åtgärdas, antal skyltar etc.

4. Rekommenderad projekttid är 6 månader. Startdatum är när ni har tänkt att påbörja era aktiviteter. Slutdatum är när ni beräknar ha betalt era fakturor, slutredovisat och ansökt om utbetalning hos Leader Gute.

5. Under rubriken Budget ska ni svara på frågor om moms. Även om du som stödmottagare är momsredovisningsskyldig för din ordinarie verksamhet kan aktiviteten vara befriad från skyldigheten att redovisa moms. För EU-finansierade projekt med allmännyttigt syfte är man normalt sett inte skyldig att redovisa moms. Kontrollera med Skatteverket om ni är osäkra. Var tydliga i kommunikationen med Skatteverket att det rör sig om ett projekt med bidrag från EU:s strukturfonder. I det fall aktiviteten inte är grund för momsredovisningsskyldighet blir kostnaden stödberättigad.

6. På frågan Har ni sökt eller beviljats andra stöd till denna insats? ska enbart eventuella stöd till samma insats och från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller regional- och socialfondsprogrammet anges.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Slutrapport och ansökan om utbetalning

1. Blankett för slutrapportering och utbetalning ska fyllas i och signeras. Originaldokumentet ska, tillsammans med bilagor och kopior på underlag som styrker utgifterna, skickas per post till Leader Gutes kansli.

Kopia på eventuella tillstånd och godkännanden ska också skickas till Leader Gute senast vid ansökan om utbetalning.

2. Bankkonto ska tillhöra den organisation som söker stödet.

3. Endast en ansökan om utbetalning kan beviljas och den ska ske när insatsen är avslutad.

4. Kopia på fakturor och kvitton samt betalningsbevis ska bifogas. Nedan listas exempel på betalningsbevis:

  • utskrift av betalning via internetbank
  • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
  • kvitto från banken
  • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
  • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat. Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1000 kronor godkänns inte.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.